July 28, 2020

הסכסוך היהודי-ישראלי חלק ב’ - שלושה יצאו מוולוז’ין

הסדרה "הסכסוך היהודי-ישראלי" מבקשת לשרטט את הקווים לניתוק בין הזהות היהודית לזהות הישראלית, מה המקורות של ניתוק זה ומה עלינו לעשות.

בפרק השני ננסה להבין מה התהליכים שקרו בישיבה אחת בעייריה וולוז'ין לפני כ-150 שנים שהשפיעו על הזהות היהודית בימינו. 

בסדרה נארח את עמיחי שיקלי, ראש המדרשה למנהיגות ציונית "תבור", יחד עם מאור רובין.

More episodes

Load more

Podbean App

Play this podcast on Podbean App