October 28, 2020

שיח על דמוקרטיה וגבולות - לזכרה של פרופ’ רות גביזון ז”ל עם רגב בן דוד

פרופ' רות גביזון ז"ל, על אף היותה פרופסור למשפטים, ביקשה להשיג הסכמות חברתיות על פני קביעות משפטיות. דרך זו הובילה אותה כשניסחה את אמנת גביזון-מידן, זו תפיסת עולמה כשהקימה את ארגון מציל"ה בו גובשו ניירות עמדה על המתח הנמצא בביטוי ל"יהודית-דמוקרטית".

אותו מתח בין מדינה יהודית ומדינה דמוקרטית הוא המתח שהוביל לשסעים בתקופת הירצחו של יצחק רבין ז"ל.

דרך הגותה של גביזון, עמיחי שיקלי ורגב בן דוד מדברים על הדרך ליישוב המחלוקות הזהותיות הקורעות את מדינת ישראל.

More episodes

Load more

Podbean App

Play this podcast on Podbean App